Ticket #8 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

Rozložení šablony na více částí

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description (last modified by fiki) (diff)

V šabloně by bylo dobré oddělit funkcionalitu (generování nabídky, doplňování záhlaví/zápatí, interpretaci jiných syntaxí a značek) od uživatelského stylu (rozložení XHTML stránky). Usnadnit tak verzování a údržbu (aby uživatelé zbytečně nemuseli měnit soubory, které jsou součástí programu a vyvíjejí se).

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted
  • description modified (diff)

Changed 10 years ago by fiki

Uživatelská makra jsou ve zvláštním souboru: r19

Changed 9 years ago by fiki

Makra přesunuta do samostatných souborů – viz r51

Seznam maker se vytváří automaticky (viz ant makra), není potřeba je nikde registrovat (jen je potřeba čištění: ant čisti)

Generujeme XSL šablonu pomocí XSL šablony :-)

TODO:

  • ještě víc pročistit šablonu stránka.xsl – vyčlenit např. nabídku do funkce v stránka-společné.xsl atd.
  • systém by měl dokumentovat sám sebe (generování dokumentace z XSL šablon)

Changed 9 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r76 a r77.

Dokumentace bude zvláštní úkol.

Note: See TracTickets for help on using tickets.