Ticket #9 (new vylepšení)

Opened 13 years ago

Validace výstupu pomocí W3C validátoru

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Antovský skript Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Vytvořit antovskou úlohu, která odešle vygenerované stránky  API validátoru a nechá je zkontrolovat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.