Ticket #5 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Ajaxové JSP

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: zanedbatelné Milestone: První vydání
Component: Serverová Java Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description (last modified by fiki) (diff)

  • Přejít z ajaxového servletu na ajaxové JSP.
  • Servlet je pravděpodobně zbytečný.
  • HTML se bude lépe generovat v JSP.

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted
  • description modified (diff)

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

hotovo – zároveň se tím vyřešilo escapování HTML #2

Note: See TracTickets for help on using tickets.