Ticket #4 (new úkol)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Optimalizovat tabulku historie

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: zanedbatelné Milestone: Druhé vydání
Component: Datový model aplikace Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

- Kratší sloupečky.
- Lepší datový typ pro IP adresu?
- Indexy.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • milestone changed from První vydání to Druhé vydání
Note: See TracTickets for help on using tickets.