Ticket #3 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Vícenásobné výsledkové sady

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: První vydání
Component: Serverová Java Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

Správně zpracovávat vícenásobné výsledkové sady.

  • uživatel může zadat více SQL příkazů oddělených středníkem
  • problém je pokud některé nevracejí výsledkovou tabulku ale jen hodnotu
  • testovat a vylepšit

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • component changed from Datový model aplikace to Serverová Java

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno

Uživatel může zadat jeden příkaz, který nevrací výsledkovou sadu (typicky nastavení „search_path“) a následné tabulky se mu zobrazí.

Počet příkazů, které nemusejí vracet výsledkovou sadu lze zvýšit změnou proměnné „pocetPokusuBezRS“.

Changed 10 years ago by fiki

Lepší řešení: využijeme návratové hodnoty

PreparedStatement.getUpdateCount() == -1

→ uživatel může zadat neomezené množství příkazů, které nevracejí výsledkovou sadu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.