Ticket #6 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Záhlaví a západí

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První veřejné vydání
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Do výstupních stránek přidávat záhlaví (logo) a zápatí ze souborů:

  • záhlaví.inc
  • zápatí.inc

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Zápatí se už vkládá – r2

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v r3

Note: See TracTickets for help on using tickets.