Ticket #3 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Vlastní Java funkce a saxon

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První veřejné vydání
Component: Antovský skript Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Umožnit používání vlastních funkcí napsaných v jazyce Java – budou potřeba pro zjištění data poslední úpravy souboru – důležité pro #2

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

saxon přidán v r2

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v r6

Note: See TracTickets for help on using tickets.