Ticket #2 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Generování RSS, Atom, Sitemap.xml

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První veřejné vydání
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Je potřeba generovat agregované výstupy

  • RSS
  • Atom
  • Sitemap

které budou obsahovat odkazy na všechny (neskryté) stránky. Data budou společná → mezikrok je vygenerovat soubor obsahující strukturu (název stránky, název souboru, datum a perex) a v druhém kroku z tato data převést do jednotlivých výstupních formátů. Případně použít jedinou šablonu a parametrizovat ji.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Atom se generuje: r6.

Zbylé dva formáty je možné generovat z Atomu.

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v r9.

(stránky + web.conf) → (atom.xml) → (rss.xml + sitemap.xml)

Note: See TracTickets for help on using tickets.