Changeset 107:379a2a893fd1

Show
Ignore:
Timestamp:
07/05/12 19:10:42 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: Makra ve skriptech a Skripty v makrech + výpis verzí z Mercurialu.

Files:
2 added
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/skriptování.xml

  r105 r107  
  2323                <p> 
  2424                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah –  
  25                         jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>zapíná se pomocí atributu  
  26                         <code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování –  
  27                         nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.</m:podČarou> 
   25                        jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou> 
   26                                Zapíná se pomocí atributu <code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování –  
   27                                nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami. 
   28                                Výchozím jmenným prostorem je XHTML a je dostupný i jmenný prostor pro makra (<code>m</code>). 
   29                        </m:podČarou> 
  2830                </p> 
  2931                <p> 
   
  6365                </table> 
  6466 
  65                 <h2>Perl</h2> 
   67                <h2>Perl – ukázka</h2> 
  6668                <p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p> 
  6769                <!-- 
   
  8789                        ]]></m:skript></pre> 
  8890 
  89                         <h2>BASH</h2> 
   91                        <h2>BASH – ukázka</h2> 
  9092                <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[ 
  9193echo -n "Právě je: "; 
   
  144146                ]]></m:skript></pre> 
  145147 
   148                <h2>Makra ve skriptech</h2> 
   149                <p> 
   150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují. 
   151                        <m:skript jazyk="bash" výstup="xml"><![CDATA[ 
   152echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-) 
   153echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";'; 
   154echo '</m:skript>'; 
   155                        ]]></m:skript> 
   156                        nebo dělat něco užitečnějšího. 
   157                </p> 
   158                 
   159                <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
   160use strict; 
   161use warnings; 
   162 
   163my $adresar = "vstup/makra"; 
   164 
   165print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n"; 
   166print " node            [shape=\"box\"];\n"; 
   167print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n"; 
   168 
   169opendir(DIR, $adresar) or die $!; 
   170my $i = 0; 
   171while (readdir(DIR)) { 
   172        next if (/^\./); 
   173        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů, 
   174        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu. 
   175        print "n$i      [label=\"$_\"];\n"; 
   176        print "koren -> n$i;\n"; 
   177        $i++; 
   178} 
   179print "</m:diagram>"; 
   180closedir(DIR); 
   181                ]]></m:skript> 
   182                 
   183                <p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p> 
   184                 
   185                <m:pre jazyk="perl"><![CDATA[ 
   186use strict; 
   187use warnings; 
   188 
   189my $adresar = "vstup/makra"; 
   190 
   191print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n"; 
   192print " node    [shape=\"box\"];\n"; 
   193print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n"; 
   194 
   195opendir(DIR, $adresar) or die $!; 
   196my $i = 0; 
   197while (readdir(DIR)) { 
   198        next if (/^\./); 
   199        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů, 
   200        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu. 
   201        print "n$i      [label=\"$_\"];\n"; 
   202        print "koren -> n$i;\n"; 
   203        $i++; 
   204} 
   205print "</m:diagram>"; 
   206closedir(DIR);]]></m:pre> 
   207 
   208                <p> 
   209                        Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"> … </m:skript>]]></code> do stránky. 
   210                </p> 
   211                <p> 
   212                        Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování). 
   213                </p> 
   214 
   215                <h2>Skripty v makrech</h2> 
   216                <p> 
   217                        Uvnitř maker můžeme volat<m:podČarou> 
   218                                Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách – 
   219                                nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro) 
   220                                nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka). 
   221                        </m:podČarou> 
   222                        jiná makra – mj. skripty. 
   223                        Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu: 
   224                </p> 
   225 
   226                <m:hg-verze/> 
   227 
   228                <p> 
   229                        Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>. 
   230                </p> 
   231 
  146232        </text> 
  147233 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java

  r103 r107  
  1919 
  2020import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud; 
   21import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Xmlns.*; 
  2122import java.io.ByteArrayInputStream; 
  2223import java.io.File; 
   
  2829import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
  2930import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
   31import javax.xml.transform.Source; 
   32import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 
  3033import org.w3c.dom.Document; 
   34import org.w3c.dom.Node; 
  3135 
  3236/** 
   
  6367         * @param nadpisStránky nadpis stránky → proměnná prostředí 
  6468         * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí 
  65          * @return výstup příkazu 
   69         * @return výstup příkazu buď jako textový řetězec nebo jako XML (DOMSource) 
  6670         */ 
  67         public static String interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) { 
   71        public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception { 
   72                String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky); 
   73                return vyrobXml(výstupSkriptu, "xml".equals(výstupníFormát)); 
   74        } 
   75 
   76        private static String získejVýstupSkriptu(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception { 
   77 
  6878                try { 
  6979                        if (isNeprázdný(skriptSoubor)) { 
   
  137147                                } 
  138148 
  139                                 return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát); 
   149                                return výsledek.trim(); 
  140150                        } else { 
  141151                                System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----"); 
   
  147157                        } 
  148158                } catch (Exception e) { 
  149                         System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu v jazyce: " + jazyk); 
   159                        System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu."); 
  150160                        System.err.println("--------"); 
  151161                        System.err.println(skriptText); 
  152162                        System.err.println("--------"); 
  153163                        e.printStackTrace(System.err); 
  154                         return null; 
  155                 } 
  156         } 
  157  
  158         private static String připravVýstup(String výsledek, String formát) { 
  159                 if ("xml".equals(formát)) { 
  160                         if (zkontrolujXml(výsledek)) { 
  161                                 return výsledek.trim(); 
  162                         } else { 
  163                                 System.err.println("Chyba v XML generovaném skriptem:"); 
  164                                 System.err.println(výsledek); 
  165                                 return null; 
  166                         } 
  167                 } else { 
  168                         return výsledek.trim(); 
   164                        throw e; 
  169165                } 
  170166        } 
   
  175171 
  176172        /** 
  177          * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem 
  178          * @return true v případě, že výstup je validním fragmentem XML 
   173         * @param zadání výstup vygenerovaný skriptem 
   174         * @param xmlFormát formát zadání: true = xml fragment | false = prostý text 
   175         * @return xml fragment nebo prostý text zabalený do html/body 
   176         * @throws Exception 
  179177         */ 
  180         private static boolean zkontrolujXml(String xml) { 
  181                 try { 
  182                         DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
  183                         DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 
  184                         xml = "<xml>" + xml + "</xml>"; 
  185                         Document d = db.parse(new ByteArrayInputStream(xml.getBytes())); 
  186                         return true; 
  187                 } catch (Exception e) { 
  188                         e.printStackTrace(System.err); 
  189                         return false; 
   178        private static Source vyrobXml(String zadání, boolean xmlFormát) throws Exception { 
   179                DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
   180                DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 
   181                Document d; 
   182 
   183                if (xmlFormát) { 
   184                        try { 
   185                                zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>"; 
   186                                d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes())); 
   187                        } catch (Exception e) { 
   188                                System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML."); 
   189                                throw e; 
   190                        } 
   191                } else { 
   192                        d = db.newDocument(); 
   193                        Node html = d.createElementNS(XHTML, "html"); 
   194                        Node body = d.createElementNS(XHTML, "body"); 
   195                        Node text = d.createTextNode(zadání); 
   196                        body.appendChild(text); 
   197                        html.appendChild(body); 
   198                        d.appendChild(html); 
  190199                } 
   200 
   201                return new DOMSource(d); 
  191202        } 
  192203} 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r106 r107  
  1919<xsl:stylesheet version="2.0" 
  2020        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
   21        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  2122        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  2223        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování" 
   
  5051                                                                                                                                        //s:stránka/s:perex/text() 
  5152                                                                                                                                )"/> 
  52                                 <xsl:choose> 
  53                                         <xsl:when test="$výstupSkriptu"> 
  54                                                 <xsl:choose> 
  55                                                         <xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when> 
  56                                                         <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise> 
  57                                                 </xsl:choose> 
  58                                         </xsl:when> 
  59                                         <xsl:otherwise> 
  60                                                 <xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message> 
  61                                         </xsl:otherwise> 
  62                                 </xsl:choose> 
   53                                <xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/> 
  6354                        </xsl:when> 
  6455