Ticket #20 (reopened vylepšení)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Skriptování

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Do stránek je možné vložit skript v různých (podporovaných) jazycích, který vygeneruje na výstup text nebo i XML.

Change History

Changed 12 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

r94 – první verze
r95 – podpora výstupu ve formátu XML

Changed 12 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

r96 – nastavení ve web.conf

Changed 12 years ago by fiki

r107, r108, r109 – XML ze skriptu se do XSLT předává jako DOMSource a už se nepoužívá disable-output-escaping="yes" → lze používat skripty i v jiných makrech (uložit si jejich výstup do proměnné), ne jen na stránkách.

Changed 12 years ago by fiki

  • status changed from closed to reopened
  • resolution vyřešeno deleted

TODO: dokumentace

Note: See TracTickets for help on using tickets.