root/vstup/skriptování.xml @ 113:18bf0044f5ab

Revision 113:18bf0044f5ab, 9.3 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

#20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).

Line 
1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
4        <nadpis>Skriptování</nadpis>
5        <perex>Na stránku můžeme vložit výstup skriptů.</perex>
6        <pořadí>50</pořadí>
7
8        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
9
10                <p>
11                        Na stránkách můžeme používat skripty.
12                        Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
13                        Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu.
14                </p>
15                <p>
16                        Příklad:
17                        <em>
18                                Tyto stránky byly vygenerované v systému
19                                <span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>.
20                        </em>
21                </p>
22
23                <p>
24                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah –
25                        jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>
26                                Zapíná se pomocí atributu <code>výstup="xhtml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování –
27                                nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.
28                                Výchozím jmenným prostorem je XHTML a je dostupný i jmenný prostor pro makra (<code>m</code>).
29                        </m:podČarou>
30                </p>
31                <p>
32                        Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách,
33                        které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
34                        Kromě toho, ukázková sada stránek by měla být přeložitelná kdekoli a mít minimum závislostí
35                        (ne každý musí mít nainstalovaný Perl nebo Python či další podporované interprety).
36                        Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
37                </p>
38
39                <h2>Podporované jazyky</h2>
40                <p>
41                        V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
42                </p>
43
44                <table>
45                        <thead>
46                                <tr>
47                                        <td>Jazyk</td>
48                                        <td>Interpret</td>
49                                </tr>
50                        </thead>
51                        <tbody>
52                                <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml"><![CDATA[
53use strict;
54use warnings;
55
56open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
57
58while (<JAVA>) {
59        if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
60                print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n";
61        }
62}
63                                ]]></m:skript>
64                        </tbody>
65                </table>
66
67                <h3>Perl – ukázka</h3>
68                <p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
69                <!--
70                        Lepšího výsledku bychom samozřejmě dosáhli pomocí XPath dotazu,
71                        ale toto je příklad na Perl :-)
72                -->
73                <pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
74use strict;
75use warnings;
76
77open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}) or die $!;
78my %skripty;
79
80while (<XML>) {
81        if (/m:skript\s+jazyk="(\w+)"/) {
82                $skripty{$1}++;
83        }
84}
85
86for(keys(%skripty)) {
87        print "$skripty{$_}×\t $_\n";
88}
89                        ]]></m:skript></pre>
90
91                <h3>BASH – ukázka</h3>
92                <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
93echo -n "Právě je: ";
94date;
95echo -n "Operační systém: ";
96uname -o;
97echo -n "SHA-1 otisk zdrojáku této stránky: ";
98sha1sum "$XWG_STRANKA_SOUBOR" | cut -f 1 -d " ";
99                        ]]></m:skript></pre>
100
101                        <!--
102                        <h2>PHP</h2>
103                        <pre style="max-height: 200px;"><m:skript jazyk="php"><![CDATA[
104<?php
105phpinfo();
106?>
107                        ]]></m:skript></pre>
108                        -->
109
110                        <h2>Proměnné prostředí</h2>
111                        <p>
112                                Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
113                        </p>
114
115                        <table>
116                                <thead>
117                                        <tr>
118                                                <td>Proměnná</td>
119                                                <td>Význam</td>
120                                        </tr>
121                                </thead>
122                                <tbody>
123                                        <!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. -->
124                                        <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
125                                </tbody>
126                        </table>
127
128                        <p>
129                                Kód:
130                        </p>
131
132                        <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
133echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI";
134echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
135echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
136echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
137</m:skript>]]></m:pre>
138
139                        <p>nám vypíše:</p>
140
141                        <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
142echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
143echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
144echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
145echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
146                ]]></m:skript></pre>
147
148                <h2 id="makraZeSkriptů">Makra ze skriptů</h2>
149                <p>
150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
151                        <m:skript jazyk="bash" stup="xhtml"><![CDATA[
152echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-)
153echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";';
154echo '</m:skript>';
155                        ]]></m:skript>
156                        nebo dělat něco užitečnějšího.
157                </p>
158               
159                <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml"><![CDATA[
160use strict;
161use warnings;
162
163my $adresar = "vstup/makra";
164
165print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
166print " node            [shape=\"box\"];\n";
167print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n";
168
169opendir(DIR, $adresar) or die $!;
170my $i = 0;
171while (readdir(DIR)) {
172        next if (/^\./);
173        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
174        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
175        print "n$i      [label=\"$_\"];\n";
176        print "koren -> n$i;\n";
177        $i++;
178}
179
180print "</m:diagram>";
181closedir(DIR);
182                ]]></m:skript>
183
184                <p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p>
185
186                <m:pre jazyk="perl"><![CDATA[
187use strict;
188use warnings;
189
190my $adresar = "vstup/makra";
191
192print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
193print " node    [shape=\"box\"];\n";
194print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n";
195
196opendir(DIR, $adresar) or die $!;
197my $i = 0;
198while (readdir(DIR)) {
199        next if (/^\./);
200        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
201        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
202        print "n$i      [label=\"$_\"];\n";
203        print "koren -> n$i;\n";
204        $i++;
205}
206
207print "</m:diagram>";
208closedir(DIR);]]></m:pre>
209
210                <p>
211                        Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
212                </p>
213                <p>
214                        Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
215                </p>
216
217                <h2>Makra ve skriptech</h2>
218               
219                <p>
220                        Uvnitř zdrojového kódu skriptu můžeme používat jiná makra.
221                        Např. tento kód:
222                </p>
223
224                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
225        <m:skript jazyk="bash">
226                echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
227        </m:skript>
228</pre>]]></m:pre>
229
230                <p>
231                        nám vygeneruje:
232                </p>
233
234                <pre><m:skript jazyk="bash">
235                                echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
236                </m:skript></pre>
237
238                <p>
239                        Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části
240                        a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.
241                        Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
242                        je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
243                        pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
244                </p>
245
246                <h2>Skripty v makrech</h2>
247                <p>
248                        Uvnitř definic maker můžeme volat<m:podČarou>
249                                Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách –
250                                nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro)
251                                nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
252                        </m:podČarou>
253                        jiná makra – mj. skripty.
254                        Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu
255                        – ten umí vypsat historii úložiště v XML, které následně snadno zpracujeme v XSLT.
256                </p>
257
258                <m:hg-verze/>
259
260                <p>
261                        Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>.
262                </p>
263
264                <h2>Vnořování maker</h2>
265                <p>
266                        Trochu jiný případ je vnořování maker na stránce.
267                        Např. si chceme vypsat vybrané internetové služby:
268                </p>
269                <m:tabulka>
270                        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
271use strict;
272use warnings;
273
274print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
275open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
276while (<S>) {
277        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
278                print "$2\t$1\t$3\n";
279        }
280}
281                        ]]></m:skript>
282                </m:tabulka>
283               
284                <p>
285                        Pro vygenerování použijeme dvě makra – tabulku a skript – která vložíme do textu stránky:
286                </p>
287               
288                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[
289<m:tabulka>
290        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
291                print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
292                open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
293                while (<S>) {
294                        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
295                                print "$2\t$1\t$3\n";
296                        }
297                }
298        ]]]]>&gt;<![CDATA[</m:skript>
299</m:tabulka>]]></m:pre>
300
301                <p>
302                        Ve skriptu v tomto případě negenerujeme XHTML značky, ale CSV (s tabulátory)
303                        a o převod na XHTML tabulku se postará XSL šablona.
304                </p>
305
306                <!--
307                        Nebo to taky můžeme napsat na jeden řádek:
308                        cat /etc/services | perl -ne 'if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { print "$2\t$1\t$3\n";}'
309                        a vložit do tabulky jako BASH skript :-)
310                -->
311
312                <p>
313                        Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraZeSkriptů">diagramu</a> –
314                        negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část.
315                        Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
316                </p>
317
318                <p>
319                        Skriptování lze použít i pro generování zdrojového kódu, který bude následně zvýrazněn
320                        pomocí značky <code>&lt;m:pre jazyk="…"/&gt;</code>.
321                        Toho využíváme na stránce <m:a href="zdrojáky">Zdrojové kódy</m:a> v případě SQL a XML ukázek.
322                        Skript můžeme použít mj. i ke zkrácení zdrojáku – když chceme vypsat jen jeho relevantní část.
323                </p>
324
325        </text>
326
327</stránka>
328
Note: See TracBrowser for help on using the browser.