root/šablona/stránka.xsl @ 36:5be21d1ef5f8

Revision 36:5be21d1ef5f8, 6.6 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

drobnosti #12 #13

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
6        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
7        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
8        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
9        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
10        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
11        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
12        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
13        exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
14        <xsl:output 
15                method="xml" 
16                indent="yes" 
17                encoding="UTF-8"               
18                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
19                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
20               
21        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
22        <xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
23        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
24        <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
25        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
26        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
27       
28        <xsl:include href="makra.xsl"/>
29       
30        <!-- Celý dokument: -->
31        <xsl:template match="/">
32                <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
33                <html>
34                        <head>
35                                <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
36                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
37                                </xsl:if>
38                                <title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
39                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
40                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>
41                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
42                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>                               
43                        </head>
44                        <body>
45                                <div id="tělo">
46                                        <div id="záhlaví">
47                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
48                                        </div>
49                                        <div id="vnitřek">
50                                                <h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
51                                                <ul id="nabídka">
52                                                        <xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
53                                                                <xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
54                                                                <xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
55                                                                <li>
56                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
57                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
58                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
59                                                                </li>
60                                                        </xsl:for-each>
61                                                </ul>
62                                                <div id="text">
63                                                        <xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
64                                                </div>
65                                        </div>
66                                        <div id="zápatí">
67                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
68                                        </div>
69                                </div>
70                        </body>
71                </html>
72        </xsl:template>
73       
74        <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
75        <xsl:template match="*">
76                <xsl:element name="{name()}">
77                        <xsl:copy-of select="@*"/>
78                        <xsl:apply-templates/>
79                </xsl:element>
80    </xsl:template>
81   
82    <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
83    <xsl:template name="varováníRetardace">
84        <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
85                        <xsl:comment>
86                                Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
87                                Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
88                                jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
89                        </xsl:comment>
90        </xsl:if>
91    </xsl:template>
92
93    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->   
94    <xsl:template match="k:web/k:js">           
95        <script src="{text()}" type="text/javascript">
96                <xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
97        </script>
98    </xsl:template>
99    <xsl:template match="k:web/k:css">
100        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
101    </xsl:template>
102   
103    <!--
104        TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
105    -->
106   
107    <!--
108        Makro pro převod interních odkazů:
109                - doplnění správné přípony
110                - URL kódování znaků
111    -->
112    <xsl:template match="m:a">
113        <a>
114                <xsl:copy-of select="@*"/>
115                <xsl:attribute name="href">
116                        <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
117                </xsl:attribute>
118                <xsl:apply-templates/>
119        </a>
120    </xsl:template>
121   
122    <!--
123        Makro pro zvýraznění syntaxe:
124    -->   
125    <xsl:template match="m:pre">
126        <xsl:variable name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
127        <xsl:choose>
128                <xsl:when test="$zvýrazněnýText">
129                        <xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
130                        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýText"/>         
131                </xsl:when>
132                <xsl:otherwise>
133                        <xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
134                        <pre><xsl:apply-templates/></pre>
135                </xsl:otherwise>
136        </xsl:choose>
137    </xsl:template>
138   
139    <!--
140        Makro pro diagramy/grafy
141    -->
142    <xsl:template match="m:diagram">
143        <xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
144        <xsl:choose>
145                        <xsl:when test="$souborDiagramu">
146                                <div class="diagram">
147                                        <a href="{$souborDiagramu}.svg">
148                                                <img
149                                                        src="{$souborDiagramu}.svg" 
150                                                        alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
151                                                        title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
152                                        </a>
153                                        <!-- TODO: SVG+PNG
154                                        <xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
155                                        <object
156                                                data="{$souborDiagramu}.svg"
157                                                type="image/svg+xml"
158                                                style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
159                                                        <img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
160                                        </object>
161                                        -->
162                                        <xsl:if test="@nadpis">
163                                                <p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
164                                        </xsl:if>
165                                </div>
166                        </xsl:when>
167                        <xsl:otherwise>
168                                <xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
169                        </xsl:otherwise>
170        </xsl:choose>
171    </xsl:template>
172
173</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.