Ticket #12 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Zvýrazňování syntaxe

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: kritické Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Java Version: vývojová
Keywords: python, syntaxe Cc:

Description (last modified by fiki) (diff)

Ukázky kódu (v <pre/>) by měly mít zvýrazněnou syntaxi. K tomu lze použít  Pygments resp. příkaz  pygmentize, který vyrobí XHTML (případně SVG) se zvýrazněnou syntaxí. Je potřeba připojit CSS získané pomocí

$ pygmentize -S default -f html > style.css
  • v XSLT detekovat <m:pre jazyk="xxx"/> a tyto elementy prohnat zvýrazňovačem. xxx zde znamená jazyk, který se má zvýrazňovat.
  • vytvořit funkci v Javě, která zavolá pygmentize a vrátí kód se zvýrazněnou syntaxí
  • ošetřit případ, kdy Pygments nejsou v systému nainstalované – vložíme text bez zvýrazněné syntaxe a vypíšeme varování

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted
  • description modified (diff)
  • Změna syntaxe – budeme používat jmenný prostor pro makra: <m:pre jazyk="xxx"/>
  • Základní funkcionalita je hotová: r27

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

Hotovo.

TODO: refaktoring (bude řešen samostatně).

Note: See TracTickets for help on using tickets.