Ticket #9 (new vylepšení)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

SQL varování

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: Druhé vydání
Component: Serverová Java Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

Zpracovat SQL varování po vykonaném příkazu a poslat je k uživateli jako varovné hlášky.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • milestone changed from První vydání to Druhé vydání
Note: See TracTickets for help on using tickets.