Ticket #8 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Tipy, citáty a odkazy

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: kritické Milestone: První vydání
Component: Datový model aplikace Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

  • databáze tipů, odkazů, citátů… datový model
  • DAO vrstva

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno
  • datový model i aplikační část jsou hotové.
  • dost rad a citátů už je v databázi
  • další se dopíší časem…
Note: See TracTickets for help on using tickets.