Ticket #7 (new úkol)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Pružné rozvržení HTML

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: zanedbatelné Milestone: Druhé vydání
Component: HTML a JavaScript Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

„Roztahovatelná“ okna v HTML, která se přizpůsobí velikosti obrazovky.

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • milestone changed from První vydání to Druhé vydání
Note: See TracTickets for help on using tickets.