Ticket #15 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Tabulky

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Umožnit vkládat tabulková data.

 • jednoduché tabulky jako středníkem oddělená data uvnitř značky
 • možnost načítat data z CSV souborů
 • složitější tabulky v XML/XHTML

Change History

Changed 8 years ago by fiki

 • status changed from new to accepted

r46: jednoduché tabulky se vkládají takto:

<m:tabulka>
    Velikost ptáka;Cena za jedno krmení
    malý;250
    střední;500
    velký;1000
</m:tabulka>

První řádek je záhlaví.

Changed 8 years ago by fiki

Jako oddělovač se nebude používat středník, ale tabulátor viz r49.

Zdrojový kód stránky je pak čitelnější a vypadá jako skutečná tabulka:

<m:tabulka>
    Velikost ptáka     Cena za jedno krmení
    malý          250
    střední         500
    velký          1000
</m:tabulka>

Changed 8 years ago by fiki

 • status changed from accepted to closed
 • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r70:

 • data lze nově načítat i z CSV souboru
 • uživatel může určit oddělovač – @oddělovač
  • pro tabulky zadané přímo v těle stránky je výchozím oddělovačem tabulátor
  • pro tabulky načítané ze souboru je to středník;
<m:tabulka src="telefonní-seznam.csv"/>

TODO: umožnit značky/makra uvnitř buněk tabulky (odloženo – otevřít později)

Note: See TracTickets for help on using tickets.