Ticket #14 (accepted vylepšení)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Vycpávkový text

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: zanedbatelné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Vytvořit makro, které vloží zadaný počet odstavců vycpávkového textu – Lorem Ipsum, případně jiného.

Příklad:

<m:vycpávka odstavců="3"/>

Uživatel nebude muset kopírovat vycpávkový text do vstupních souborů a pouze vloží tuto značku.

Change History

Changed 13 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Hotová první verze: r44

TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.

Changed 13 years ago by fiki

  • milestone changed from První veřejné vydání to Uvedení na světový trh

Changed 13 years ago by fiki

  • priority changed from významné to zanedbatelné
Note: See TracTickets for help on using tickets.