root/vstup/skriptování.xml @ 114:9302cf6856ea

Revision 114:9302cf6856ea, 10.5 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)

RevLine 
[94]1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
4        <nadpis>Skriptování</nadpis>
5        <perex>Na stránku můžeme vložit výstup skriptů.</perex>
[97]6        <pořadí>50</pořadí>
[94]7
8        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
[108]9
[94]10                <p>
11                        Na stránkách můžeme používat skripty.
[95]12                        Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
13                        Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu.
[94]14                </p>
15                <p>
16                        Příklad:
[95]17                        <em>
18                                Tyto stránky byly vygenerované v systému
19                                <span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>.
20                        </em>
21                </p>
22
23                <p>
[103]24                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah –
[107]25                        jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>
[109]26                                Zapíná se pomocí atributu <code>výstup="xhtml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování –
[107]27                                nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.
28                                Výchozím jmenným prostorem je XHTML a je dostupný i jmenný prostor pro makra (<code>m</code>).
29                        </m:podČarou>
[103]30                </p>
31                <p>
32                        Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách,
[95]33                        které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
[105]34                        Kromě toho, ukázková sada stránek by měla být přeložitelná kdekoli a mít minimum závislostí
[103]35                        (ne každý musí mít nainstalovaný Perl nebo Python či další podporované interprety).
[105]36                        Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
[95]37                </p>
38
39                <h2>Podporované jazyky</h2>
40                <p>
41                        V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
[94]42                </p>
[108]43
[95]44                <table>
45                        <thead>
46                                <tr>
47                                        <td>Jazyk</td>
48                                        <td>Interpret</td>
49                                </tr>
50                        </thead>
51                        <tbody>
[108]52                                <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml"><![CDATA[
[94]53use strict;
[103]54use warnings;
[94]55
[95]56open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
[94]57
58while (<JAVA>) {
59        if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
[95]60                print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n";
[94]61        }
62}
[95]63                                ]]></m:skript>
64                        </tbody>
65                </table>
[94]66
[110]67                <h3>Perl – ukázka</h3>
[94]68                <p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
[99]69                <!--
70                        Lepšího výsledku bychom samozřejmě dosáhli pomocí XPath dotazu,
71                        ale toto je příklad na Perl :-)
72                -->
[94]73                <pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
74use strict;
[103]75use warnings;
[94]76
[111]77open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}) or die $!;
[94]78my %skripty;
79
80while (<XML>) {
81        if (/m:skript\s+jazyk="(\w+)"/) {
82                $skripty{$1}++;
83        }
84}
85
86for(keys(%skripty)) {
87        print "$skripty{$_}×\t $_\n";
88}
89                        ]]></m:skript></pre>
90
[111]91                <h3>BASH – ukázka</h3>
[94]92                <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
93echo -n "Právě je: ";
94date;
95echo -n "Operační systém: ";
[102]96uname -o;
[94]97echo -n "SHA-1 otisk zdrojáku této stránky: ";
[100]98sha1sum "$XWG_STRANKA_SOUBOR" | cut -f 1 -d " ";
[94]99                        ]]></m:skript></pre>
100
101                        <!--
102                        <h2>PHP</h2>
103                        <pre style="max-height: 200px;"><m:skript jazyk="php"><![CDATA[
104<?php
105phpinfo();
106?>
107                        ]]></m:skript></pre>
108                        -->
109
110                        <h2>Proměnné prostředí</h2>
111                        <p>
112                                Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
113                        </p>
[108]114
[95]115                        <table>
116                                <thead>
117                                        <tr>
118                                                <td>Proměnná</td>
119                                                <td>Význam</td>
120                                        </tr>
121                                </thead>
122                                <tbody>
[103]123                                        <!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. -->
[108]124                                        <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
[95]125                                </tbody>
126                        </table>
[108]127
[94]128                        <p>
129                                Kód:
130                        </p>
[108]131
[94]132                        <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
133echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI";
134echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
135echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
136echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
137</m:skript>]]></m:pre>
[108]138
[94]139                        <p>nám vypíše:</p>
[108]140
[94]141                        <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
142echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
143echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
144echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
145echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
146                ]]></m:skript></pre>
147
[113]148                <h2 id="makraZeSkriptů">Makra ze skriptů</h2>
[107]149                <p>
150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
[108]151                        <m:skript jazyk="bash" stup="xhtml"><![CDATA[
[107]152echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-)
153echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";';
154echo '</m:skript>';
155                        ]]></m:skript>
156                        nebo dělat něco užitečnějšího.
157                </p>
158               
[108]159                <m:skript jazyk="perl" stup="xhtml"><![CDATA[
[107]160use strict;
161use warnings;
162
163my $adresar = "vstup/makra";
164
165print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
166print " node            [shape=\"box\"];\n";
167print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n";
168
169opendir(DIR, $adresar) or die $!;
170my $i = 0;
171while (readdir(DIR)) {
172        next if (/^\./);
173        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
174        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
175        print "n$i      [label=\"$_\"];\n";
176        print "koren -> n$i;\n";
177        $i++;
178}
[110]179
[107]180print "</m:diagram>";
181closedir(DIR);
182                ]]></m:skript>
[108]183
[107]184                <p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p>
[108]185
[107]186                <m:pre jazyk="perl"><![CDATA[
187use strict;
188use warnings;
189
190my $adresar = "vstup/makra";
191
192print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
193print " node    [shape=\"box\"];\n";
194print " koren   [label=\"Uživatelská makra\"];\n";
195
196opendir(DIR, $adresar) or die $!;
197my $i = 0;
198while (readdir(DIR)) {
199        next if (/^\./);
200        # Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
201        # abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
202        print "n$i      [label=\"$_\"];\n";
203        print "koren -> n$i;\n";
204        $i++;
205}
[110]206
[107]207print "</m:diagram>";
208closedir(DIR);]]></m:pre>
209
210                <p>
[108]211                        Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
[107]212                </p>
213                <p>
214                        Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
215                </p>
216
[113]217                <h2>Makra ve skriptech</h2>
218               
219                <p>
220                        Uvnitř zdrojového kódu skriptu můžeme používat jiná makra.
221                        Např. tento kód:
222                </p>
223
224                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
[114]225        <m:skript jazyk="perl">
226                print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
[113]227        </m:skript>
228</pre>]]></m:pre>
229
230                <p>
231                        nám vygeneruje:
232                </p>
233
[114]234                <pre><m:skript jazyk="perl">
235                                print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
[113]236                </m:skript></pre>
237
238                <p>
239                        Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části
[114]240                        a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.<m:podČarou>
241                                Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
242                                je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
243                                pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
244                        </m:podČarou>
245                </p>
246               
247                <p>
248                        Jen pro připomenutí: nejedná se o nějaké primitivní zástupky a nahrazování textu
249                        – makra můžou být parametrizovaná, obsahovat atributy (např. pád a číslo) nebo vnořené elementy
250                        a na základě této parametrizace vytvářet odlišný výstup, který je následně předán skriptu.
251                </p>
252               
253                <pre><m:skript jazyk="bash">
254                        echo "S naší <m:firma d="7"/> budete jistě spokojeni!";
255                        echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
256                </m:skript></pre>
257               
258                <p>
259                        Zdrojový kód:
260                </p>
261               
262                <!-- Pozor: ve zvýrazňovači syntaxe Pygmentize je chyba – neumí diakritiku – správně je: pád="7" -->
263                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
264        <m:skript jazyk="bash">
265                echo "S naší <m:firma pad="7"/> budete jistě spokojeni!";
266                echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
267        </m:skript>
268</pre>]]></m:pre>
269
270                <p>
271                        Skripty v těchto příkladech nejsou příliš užitečné, protože pouze vypisují text,
272                        který by šlo vložit přímo do XML stránky
273                        – předpokládá se, že ve svých skriptech budete dělat něco zajímavějšího :-)
[113]274                </p>
275
[107]276                <h2>Skripty v makrech</h2>
277                <p>
[113]278                        Uvnitř definic maker můžeme volat<m:podČarou>
[107]279                                Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách –
280                                nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro)
281                                nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
282                        </m:podČarou>
283                        jiná makra – mj. skripty.
[111]284                        Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu
285                        – ten umí vypsat historii úložiště v XML, které následně snadno zpracujeme v XSLT.
[107]286                </p>
287
288                <m:hg-verze/>
289
290                <p>
291                        Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>.
292                </p>
293
[111]294                <h2>Vnořování maker</h2>
295                <p>
296                        Trochu jiný případ je vnořování maker na stránce.
297                        Např. si chceme vypsat vybrané internetové služby:
298                </p>
299                <m:tabulka>
300                        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
301use strict;
302use warnings;
303
304print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
305open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
306while (<S>) {
307        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
308                print "$2\t$1\t$3\n";
309        }
310}
311                        ]]></m:skript>
312                </m:tabulka>
313               
314                <p>
315                        Pro vygenerování použijeme dvě makra – tabulku a skript – která vložíme do textu stránky:
316                </p>
317               
318                <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[
319<m:tabulka>
320        <m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
321                print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
322                open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
323                while (<S>) {
324                        if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
325                                print "$2\t$1\t$3\n";
326                        }
327                }
328        ]]]]>&gt;<![CDATA[</m:skript>
329</m:tabulka>]]></m:pre>
330
331                <p>
332                        Ve skriptu v tomto případě negenerujeme XHTML značky, ale CSV (s tabulátory)
333                        a o převod na XHTML tabulku se postará XSL šablona.
334                </p>
335
336                <!--
337                        Nebo to taky můžeme napsat na jeden řádek:
338                        cat /etc/services | perl -ne 'if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { print "$2\t$1\t$3\n";}'
339                        a vložit do tabulky jako BASH skript :-)
340                -->
341
342                <p>
[113]343                        Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraZeSkriptů">diagramu</a> –
[111]344                        negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část.
345                        Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
346                </p>
347
[112]348                <p>
349                        Skriptování lze použít i pro generování zdrojového kódu, který bude následně zvýrazněn
350                        pomocí značky <code>&lt;m:pre jazyk="…"/&gt;</code>.
351                        Toho využíváme na stránce <m:a href="zdrojáky">Zdrojové kódy</m:a> v případě SQL a XML ukázek.
352                        Skript můžeme použít mj. i ke zkrácení zdrojáku – když chceme vypsat jen jeho relevantní část.
353                </p>
354
[94]355        </text>
356
357</stránka>
358
Note: See TracBrowser for help on using the browser.