root/šablona/stránka.xsl @ 18:45e41566f8a6

Revision 18:45e41566f8a6, 5.5 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
6        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
7        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
8        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
9        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
10        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
11        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
12        exclude-result-prefixes="fn h s k xs m">
13        <xsl:output 
14                method="xml" 
15                indent="yes" 
16                encoding="UTF-8"               
17                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
18                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
19       
20        <!-- Vstupní adresář: -->
21        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
22        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
23        <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
24        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
25        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
26       
27        <!-- Celý dokument: -->
28        <xsl:template match="/">
29                <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
30                <html>
31                        <head>
32                                <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
33                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
34                                </xsl:if>
35                                <title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
36                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
37                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>
38                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
39                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>                               
40                        </head>
41                        <body>
42                                <div id="tělo">
43                                        <div id="záhlaví">
44                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
45                                        </div>
46                                        <div id="vnitřek">
47                                                <h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
48                                                <ul id="nabídka">
49                                                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
50                                                                <xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
51                                                                <xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
52                                                                <li>
53                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
54                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
55                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
56                                                                </li>
57                                                        </xsl:for-each>
58                                                </ul>
59                                                <div id="text">
60                                                        <xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
61                                                </div>
62                                        </div>
63                                        <div id="zápatí">
64                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
65                                        </div>
66                                </div>
67                        </body>
68                </html>
69        </xsl:template>
70       
71        <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
72        <xsl:template match="*">
73                <xsl:element name="{name()}">
74                        <xsl:copy-of select="@*"/>
75                        <xsl:apply-templates/>
76                </xsl:element>
77    </xsl:template>
78   
79    <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
80    <xsl:template name="varováníRetardace">
81        <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
82                        <xsl:comment>
83                                Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
84                                Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
85                                jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
86                        </xsl:comment>
87        </xsl:if>
88    </xsl:template>
89
90    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->   
91    <xsl:template match="k:web/k:js">           
92        <script src="{text()}" type="text/javascript">
93                <xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
94        </script>
95    </xsl:template>
96    <xsl:template match="k:web/k:css">
97        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
98    </xsl:template>
99   
100    <!--
101        Makro pro převod interních odkazů:
102                - doplnění správné přípony
103                - URL kódování znaků
104    -->
105    <xsl:template match="m:a">
106        <a>
107                <xsl:copy-of select="@*"/>
108                <xsl:attribute name="href">
109                        <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
110                </xsl:attribute>
111                <xsl:apply-templates/>
112        </a>
113    </xsl:template>
114   
115    <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
116    <xsl:template match="m:měřák">
117        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
118        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
119                <xsl:choose>                   
120                        <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                               
121                                <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                 
122                                        <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
123                                        <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
124                                                <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
125                                        </p>   
126                                </div>
127                        </xsl:when>
128                        <xsl:otherwise>
129                                <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
130                        </xsl:otherwise>
131                </xsl:choose>
132        </xsl:template>
133
134</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.