root/šablona/stránka.xsl @ 12:3719b121c3c4

Revision 12:3719b121c3c4, 3.8 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
6        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
7        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
8        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
9        exclude-result-prefixes="fn h g">
10        <xsl:output 
11                method="xml" 
12                indent="yes" 
13                encoding="UTF-8"               
14                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
15                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
16       
17        <!-- Vstupní adresář: -->
18        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
19       
20        <!-- Celý dokument: -->
21        <xsl:template match="/">
22                <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
23                <html>
24                        <head>
25                                <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
26                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
27                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>
28                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
29                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>                               
30                        </head>
31                        <body>
32                                <div id="tělo">
33                                        <div id="záhlaví">
34                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
35                                        </div>
36                                        <div id="vnitřek">
37                                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
38                                                <ul id="nabídka">
39                                                        <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
40                                                                <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
41                                                                <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
42                                                                <li>
43                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
44                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
45                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
46                                                                </li>
47                                                        </xsl:for-each>
48                                                </ul>
49                                                <div id="text">
50                                                        <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
51                                                </div>
52                                        </div>
53                                        <div id="zápatí">
54                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
55                                        </div>
56                                </div>
57                        </body>
58                </html>
59        </xsl:template>
60       
61        <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
62        <xsl:template match="*">
63                <xsl:element name="{name()}">
64                        <xsl:copy-of select="@*"/>
65                        <xsl:apply-templates/>
66                </xsl:element>
67    </xsl:template>
68   
69    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
70    <xsl:template match="g:web/g:js">
71        <script src="{text()}" type="text/javascript" />
72    </xsl:template>
73    <xsl:template match="g:web/g:css">
74        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
75    </xsl:template>
76   
77    <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
78    <xsl:template match="g:měřák">
79        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
80        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
81                <xsl:choose>                   
82                        <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                               
83                                <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                 
84                                        <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
85                                        <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
86                                                <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
87                                        </p>   
88                                </div>
89                        </xsl:when>
90                        <xsl:otherwise>
91                                <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
92                        </xsl:otherwise>
93                </xsl:choose>
94        </xsl:template>
95
96</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.