root/vstup/skriptování.xml @ 101:024ee27ce4fa

Revision 101:024ee27ce4fa, 3.6 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

drobnosti

Line 
1<stránka
2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
4        <nadpis>Skriptování</nadpis>
5        <perex>Na stránku můžeme vložit výstup skriptů.</perex>
6        <pořadí>50</pořadí>
7
8        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
9       
10                <p>
11                        Na stránkách můžeme používat skripty.
12                        Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
13                        Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu.
14                </p>
15                <p>
16                        Příklad:
17                        <em>
18                                Tyto stránky byly vygenerované v systému
19                                <span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>.
20                        </em>
21                </p>
22
23                <p>
24                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah.
25                        Tato funkce ale může být nebezpečná – pokud byste spustili generátor na stránkách,
26                        které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
27                        Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
28                </p>
29
30                <h2>Podporované jazyky</h2>
31                <p>
32                        V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
33                </p>
34               
35                <table>
36                        <thead>
37                                <tr>
38                                        <td>Jazyk</td>
39                                        <td>Interpret</td>
40                                </tr>
41                        </thead>
42                        <tbody>
43                                <m:skript jazyk="perl"  stup="xml"><![CDATA[
44use strict;
45
46open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
47
48while (<JAVA>) {
49        if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
50                print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n";
51        }
52}
53                                ]]></m:skript>
54                        </tbody>
55                </table>
56
57                <h2>Perl</h2>
58                <p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
59                <!--
60                        Lepšího výsledku bychom samozřejmě dosáhli pomocí XPath dotazu,
61                        ale toto je příklad na Perl :-)
62                -->
63                <pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
64use strict;
65
66open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"});
67my %skripty;
68
69while (<XML>) {
70        if (/m:skript\s+jazyk="(\w+)"/) {
71                $skripty{$1}++;
72        }
73}
74
75for(keys(%skripty)) {
76        print "$skripty{$_}×\t $_\n";
77}
78                        ]]></m:skript></pre>
79
80                        <h2>BASH</h2>
81                <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
82echo -n "Právě je: ";
83date;
84echo -n "Operační systém: ";
85uname -sir;
86echo -n "SHA-1 otisk zdrojáku této stránky: ";
87sha1sum "$XWG_STRANKA_SOUBOR" | cut -f 1 -d " ";
88                        ]]></m:skript></pre>
89
90                        <!--
91                        <h2>PHP</h2>
92                        <pre style="max-height: 200px;"><m:skript jazyk="php"><![CDATA[
93<?php
94phpinfo();
95?>
96                        ]]></m:skript></pre>
97                        -->
98
99                        <h2>Proměnné prostředí</h2>
100                        <p>
101                                Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
102                        </p>
103                       
104                        <table>
105                                <thead>
106                                        <tr>
107                                                <td>Proměnná</td>
108                                                <td>Význam</td>
109                                        </tr>
110                                </thead>
111                                <tbody>
112                                        <m:skript jazyk="perl" stup="xml"><![CDATA[
113use strict;
114
115open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
116
117while (<JAVA>) {
118#i.put("bash", "/bin/bash");
119        if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
120                print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
121        }
122}
123                                        ]]></m:skript>
124                                </tbody>
125                        </table>
126                       
127                        <p>
128                                Kód:
129                        </p>
130                       
131                        <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
132echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI";
133echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
134echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
135echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
136</m:skript>]]></m:pre>
137                       
138                        <p>nám vypíše:</p>
139                       
140                        <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
141echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
142echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
143echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
144echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX";
145                ]]></m:skript></pre>
146
147        </text>
148
149</stránka>
150
Note: See TracBrowser for help on using the browser.