root/šablona/stránka.xsl @ 16:addd255c39c9

Revision 16:addd255c39c9, 4.8 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
5        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
6        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
7        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
8        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
9        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
10        exclude-result-prefixes="fn h g xs">
11        <xsl:output 
12                method="xml" 
13                indent="yes" 
14                encoding="UTF-8"               
15                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
16                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
17       
18        <!-- Vstupní adresář: -->
19        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
20        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
21        <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
22        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
23        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
24       
25        <!-- Celý dokument: -->
26        <xsl:template match="/">
27                <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
28                <html>
29                        <head>
30                                <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
31                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
32                                </xsl:if>
33                                <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
34                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
35                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>
36                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
37                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>                               
38                        </head>
39                        <body>
40                                <div id="tělo">
41                                        <div id="záhlaví">
42                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
43                                        </div>
44                                        <div id="vnitřek">
45                                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
46                                                <ul id="nabídka">
47                                                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
48                                                                <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
49                                                                <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
50                                                                <li>
51                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
52                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
53                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
54                                                                </li>
55                                                        </xsl:for-each>
56                                                </ul>
57                                                <div id="text">
58                                                        <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
59                                                </div>
60                                        </div>
61                                        <div id="zápatí">
62                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
63                                        </div>
64                                </div>
65                        </body>
66                </html>
67        </xsl:template>
68       
69        <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
70        <xsl:template match="*">
71                <xsl:element name="{name()}">
72                        <xsl:copy-of select="@*"/>
73                        <xsl:apply-templates/>
74                </xsl:element>
75    </xsl:template>
76   
77    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
78    <xsl:template name="varováníRetardace">
79        <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
80                        <xsl:comment>
81                                Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
82                                Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
83                                jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
84                        </xsl:comment>
85        </xsl:if>
86    </xsl:template>   
87    <xsl:template match="g:web/g:js">           
88        <script src="{text()}" type="text/javascript">
89                <xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
90        </script>
91    </xsl:template>
92    <xsl:template match="g:web/g:css">
93        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
94    </xsl:template>
95   
96    <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
97    <xsl:template match="g:měřák">
98        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
99        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
100                <xsl:choose>                   
101                        <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                               
102                                <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                 
103                                        <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
104                                        <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
105                                                <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
106                                        </p>   
107                                </div>
108                        </xsl:when>
109                        <xsl:otherwise>
110                                <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
111                        </xsl:otherwise>
112                </xsl:choose>
113        </xsl:template>
114
115</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.