root/šablona/atom.xsl @ 6:801a8935caf7

Revision 6:801a8935caf7, 2.0 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
4        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
5        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
6        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
7        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
8        exclude-result-prefixes="fn g j">
9        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
10       
11        <xsl:param name="konfigurák"></xsl:param>
12       
13        <xsl:template match="/">
14                <!-- TODO: proměnná: -->
15                <xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
16       
17                <feed>
18                        <title><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:název"/></title>
19                        <subtitle><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:podtitul"/></subtitle>
20                        <link rel="self" href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, 'atom.xml')}"/>
21                        <link href="{$konfigurace/g:web/g:url}"/>                       
22                        <updated><xsl:value-of select="current-dateTime()"/></updated>                 
23                        <author>
24                                <name><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:autor/g:jméno"/></name>
25                                <email><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:autor/g:email"/></email>
26                        </author>
27                        <id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', $konfigurace/g:web/g:uuid)"/></id>
28                       
29                        <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]">
30                                <entry>
31                                        <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
32                                        <xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], '.xml', '')"/>
33                                        <link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), '.xhtml')}" />
34                                        <id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/g:web/g:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>
35                                        <!--2010-10-09T20:51:04Z-->
36                                        <updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated>
37                                        <summary><xsl:value-of select="g:stránka/g:perex"/></summary>
38                                </entry>
39                        </xsl:for-each>
40                       
41                </feed>
42        </xsl:template>
43       
44</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.