Ticket #5 (new vylepšení)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Odebírání více příjemců současně

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.2
Keywords: Cc:

Description

Umožnit odebrat více příjemců současně → „multiselect“ v tabulce.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • type changed from chyba to vylepšení

Changed 10 years ago by fiki

  • milestone set to První vylepšená verze

Changed 8 years ago by fiki

  • version changed from 1.0 to 1.2
Note: See TracTickets for help on using tickets.