Ticket #6 (new vylepšení)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Automatické doplňování

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.2
Keywords: Cc:

Description

Nabízet doplňování dříve napsaných textů (předmět, odesílatel…)

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • version changed from 1.0 to 1.2
Note: See TracTickets for help on using tickets.