Ticket #1 (new vylepšení)

Opened 11 years ago

Last modified 8 years ago

Příjemce v kopii

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.2
Keywords: Cc:

Description

Umožnit zadat některé příjemce, kteří budou v kopii – aby ostatní věděli, že jim e-mail přišel taky.

  • nebude se zobrazovat ošklivé „undisclosed-recipients:;“
  • je potřeba vymyslet, co dělat při dělení zprávy na dávky
  • vyřešit zadávání pomocí souboru
  • vyřešit zadávání pomocí databáze
  • tzn. „sloupeček“ pro jméno a typ (CC/BCC)

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • version changed from 1.0 to 1.2
Note: See TracTickets for help on using tickets.