Ticket #3 (new vylepšení)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Doplňovat doménu

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: kritické Milestone: První vylepšená verze
Component: SuperPošťák Version: 1.2
Keywords: Cc:

Description

Když uživatel nevybírá seznam příjemců z databáze, ale načítá je ze souboru, musí tento soubor obsahovat na každém řádku jednu platnou e-mailovou adresu.

Program by měl umožnit i načtení seznamu, který obsahuje na každém řádku pouze uživatelské jméno a následně se zeptat na doménu (předpokladem je, že všichni uživatelé na seznamu jsou ze stejné domény).

Tipy:

  • vyrovnat se s různými způsoby zalomení řádků
  • očesat uvozovky, středníky, tabulátory… (v CSV souborech)
  • Když adresa s doplněnou doménou neprojde kontrolou (RegExp?), jak se zachovat – zahodit, zeptat se, rezignovat na automatické doplňování v celém seznamu?

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • type changed from chyba to vylepšení

Changed 10 years ago by fiki

  • priority changed from významné to kritické

Changed 8 years ago by fiki

  • version changed from 1.0 to 1.2
Note: See TracTickets for help on using tickets.